Zakres Usług  

Stała Obsługa Prawna Przedsiębiorców

Blog - Ostatnie wpisy  

16Maj

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie spadku jest to oświadczenie woli spadkobiercy, które może być złożone w formie ustnej lub pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie o przyjęciu, jak również o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub sądem. Spadek możemy przyjąć w całości, tj. bez ograniczania odpowiedzialności za długi, lub ograniczając tą odpowiedzialność – jest to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku przyjęcia prostego (bez ograniczania odpowiedzialności za długi), spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkodawcy; to oznacza, że zobowiązania spadkodawcy mogą być zaspokajane również z majątku osobistego spadkobiercy. Przyjęcie spadku z...Czytaj dalej
27Lis
Majątek małżonków i jego podział

Majątek małżonków i jego podział

Od momentu wstąpienia w związek małżeński między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (jeżeli nie podpisano intercyzy), co oznacza, że co do zasady każda rzecz nabyta przez jednego z małżonków wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Do majątku wspólnego zaliczają się w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (czyli np. z prowadzonej działalności gospodarczej, z umów zlecenia, z umów o dzieło); 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. czynsz najmu, dzierżawy, odsetki od wierzytelności); 3)...Czytaj dalej
31Mar
Poradnik 500+

Poradnik 500+

Informacje ogólne o świadczeniu 500+ O przedmiotowe świadczenie może domagać się matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka). Jak wskazano powyżej, świadczenie będzie co do zasady przysługiwało na drugie i każde następne dziecko w rodzinie. Na pierwszego potomka będą wypłacane pieniądze jeżeli spełnione zostanie kryterium dochodowe rodziny, czyli – 800 zł na każdego jej członka, bądź 1200 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze nie będzie wypłacane jeśli dziecko zawrze związek małżeński, lub zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub...Czytaj dalej