201501.12

O czym warto pamiętać pożyczając pieniądze?

Zawierając umowę pożyczki pieniędzy, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się tę samą ilość pieniędzy zwrócić.

Umowa taka może zostać zawarta w dowolnej formie. Należy jednak pamiętać, że pożyczka przenosząca 500 zł lub więcej powinna zostać zawarta w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku, w razie ubiegania się o jej zwrot drogą sądową, nie będziemy mogli wykazać przed sądem, że została ona zawarta. Umowa pożyczki zawarta w formie pisemnej powinna zawierać następujące elementy:
1. oznaczenie stron umowy;
2. określenie ról stron umowy;
3. przedmiot pożyczki (w przypadku pożyczki pieniężnej jest to wysokość pożyczki);
4. określenie obowiązku zwrotu pożyczki.
Niedochowanie powyższych warunków powoduje, że umowa może nie być uznana za umowę pożyczki. Brak oznaczenia w umowie terminu zwrotu, oprocentowania czy zabezpieczenia nie czyni umowy pożyczki nieważną ani też nie uzasadnia zakwalifikowania tej umowy do innego rodzaju umów. Warto pamiętać, że z nazwy umowy nie musi wynikać, że jest to akurat umowa pożyczki. Można zatem uznać za umowę pożyczki także czynność prawną zawartą przez strony, które używają innej terminologii.

Umowa pożyczki może być odpłatna lub nieodpłatna. W przypadku braku ustalenia wielkości wynagrodzenia (odsetek), jakie należy się dającemu pożyczkę przyjmuje się, że pożyczka jest nieodpłatna. Gdy jednak w umowie zastrzeżone są odsetki, należy mieć na uwadze, że ich wysokość nie może przekraczać wysokości stopy tzw. odsetek maksymalnych, która to na dzień dzisiejszy (12.01.2015 r.) wynosi 12 %. Jeżeli natomiast umowa stanowi, że dającemu pożyczkę należą się odsetki, jedak nie posiada ona wskazania wysokości tychże odsetek, przyjmuje się, że dającemu należą się odsetki ustawowe w wysokości 13 %.

Termin zwrotu pożyczki pieniężnej powinien zostać oznaczony w treści umowy zawartej między stronami. Jeżeli umowa owego terminu nie określa, uznaje się, że pożyczka powinna zostać zwrócona w ciągu sześciu tygodni od wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem dającego, w którym żąda on zwrotu pożyczki, Powinno być ono złożone w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa. Termin liczy się od momentu, w którym wypowiedzenie doszło do adresata, tzn. w którym mógł on zapoznać się z jego treścią.

Niezwrócenie pożyczki w uzgodnionym terminie uprawnia pożyczkodawcę (wierzyciela) do skorzystania z wszelkich uprawnień, jakie przysługują mu zgodnie z artykułem 481 Kodeksu cywilnego. Może on więc żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł z tytułu opóźnienia szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnk nie ponosi odpowiedzialności. Wierzyciel może także żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się zgodnie z zasadami ogólnym. Termin przedawnienia wynosi 10 lat, a jeżeli roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.