202305.09

Odszkodowanie za błąd medyczny – od czego zacząć?

Czym dokładnie jest błąd medyczny i kiedy występuje?

Błąd medyczny występuje, gdy osoba, która wykonuje zawód medyczny, w związku z procesem leczenia pacjenta, działa:

  • w sposób niezgodny z założeniami aktualnej wiedzy medycznej,
  • nie stosując dostępnych jej metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
  • niezgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • bez należytej staranności.

Błąd medyczny może być następstwem zaniedbań wynikających z działalności podmiotu leczniczego, czyli np. szpitala, kliniki.

Jeśli podejrzewają Państwo, że podczas leczenia szpitalnego doszło do pomyłki odnośnie postawionej diagnozy, zastosowanego leku, rodzaju terapii, że doszło do innego typu błędu medycznego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci bliskiej ci osoby, maja Państwo prawo ubiegania się o odszkodowanie za tzw. błąd medyczny.

Jak dochodzić odszkodowania?

Błąd medyczny trzeba najpierw zgłosić. Pacjent ma na to 3 lata od momentu, gdy poznał skutki błędu, czyli kiedy wystąpiły skutki danego uszczerbku na zdrowiu. Daje to pacjentowi dużą ochronę, biorąc pod uwagę to, że negatywne skutki błędu medycznego mogą ujawnić się nawet po 10 latach od nieprawidłowego leczenia czy też diagnozy. Oznacza to, że nawet jeśli skutki wystąpią wiele lat później, to poszkodowany dalej ma od tego momentu 3 lata na dochodzenie swoich praw. Osoby, które padły ofiarą błędu medycznego w dzieciństwie, mogą dochodzić swoich praw do 20 roku życia.

Co można zrobić?

  1. zgłosić sprawę do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – Komisja ma 4 miesiące na wydanie orzeczenia. Po wydaniu orzeczenia organ przekazuje kopię dołączonej dokumentacji, a placówka medyczna musi przedstawić swoje stanowisko w ciągu 30 dni.
  2. złożyć pozew
  3. zgłosić sprawę do prokuratury lub Policji.

Jak udowodnić błąd medyczny?

Trzeba skompletować całą dokumentację medyczną, taką jak wypis ze szpitala lub kliniki wraz z kompletną historią choroby. Chcąc uzyskać zwrot kosztów leczenia należy przedstawić także wszelkie rachunki i faktury poświadczające koszty leczenia, rehabilitacji, opieki.

Która droga dochodzenia swoich praw jest najbardziej korzystna?

Spośród trzech możliwych trybów, najkorzystniejsze jest wszczęcie postępowania cywilnego, ponieważ wysokość zasądzanych kwot jest tutaj najwyższa, a wyrok uznający powództwo zobowiązuje pozwanego do wypłaty kwot we wskazanej wysokości. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania odsetek ustawowych, które są naliczane od dochodzonej kwoty za okres postępowania sądowego. Proces jest jednak często dość długi i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Każdą sprawę należy także ocenić indywidualnie, więc w razie jakichkolwiek pytań co do postępowania sądowego, zapraszamy do kontaktu – wspólnie znajdziemy rozwiązanie.