202304.19

Odszkodowanie za błąd medyczny – przed sądem czy Wojewódzką Komisją?

Jeśli uważają Państwo, że podczas leczenia szpitalnego doszło do błędu odnośnie postawionej diagnozy, zastosowanego leku, rodzaju terapii lub że doszło do innego typu błędu medycznego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci bliskiej osoby, można złożyć wniosek o zdarzenie medyczne przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych.

Postępowanie to jest obok postępowania cywilnego i karnego jednym ze sposobów, jakimi można posłużyć się, aby dochodzić sprawiedliwości w kwestii błędów medycznych.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem o zbadanie sprawy może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta – jego spadkobiercy.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek do Komisji może dotyczyć tylko i wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu, czyli zdarzenia medycznego, które miało miejsce po 1 stycznia 2012 roku. Złożenie wniosku jest obarczone opłatą w wysokości 200 zł.

Czym jest zdarzenie medyczne?

To zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będących następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

● diagnozy, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie,
przyczyniając się do rozwoju choroby,
● leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
● zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek można złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym dowiedziano się o zakażeniu,
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Dodatkowo, termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które poskutkowało zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dowody dotyczące przebiegu leczenia, przykładowo niezbędną dokumentację medyczną oraz propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeśli wniosek dotyczy zmarłego pacjenta, to należy załączyć również postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt potwierdzenia dziedziczenia oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców.

Postępowanie przed Komisją

Po złożeniu wniosku, Przewodniczący Komisji wybiera czterech członków organu, którzy będą w danej sprawie orzekać. Przewodniczący przekazuje następnie kopię doręczonej do Komisji dokumentacji do zaskarżonego szpitala, a instytucja musi w ciągu 30 dni przedstawić swoje stanowisko. Samo postępowanie odbywa się w formie posiedzeń, w których uczestniczyć może zarówno wnioskodawca, jak i przedstawiciele szpitala. Komisja nie prowadzi żadnych badań i orzeka tylko na podstawie dostarczonej dokumentacji. W sprawie mogą być jednak powoływani biegli.

Komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W razie pytań, zachęcam do kontaktu.

Adwokat Andrzej Byrki