202106.09

Sukces kancelarii. Zapadł wyrok przyznający możliwość pobierania dwóch emerytur

Od wielu miesięcy dominuje w sądach powszechnych stanowisko, zgodnie z którym emerytom mundurowym, którzy wypracowali drugą, „cywilną” emeryturę należy się wypłata obu świadczeń jednocześnie. Pomimo tego zarówno ZUS, jak i Wojskowe Biuro Emerytalne w dalszym ciągu konsekwentnie zawieszają wypłatę drugiej emerytury.

W ostatnim czasie podobną sprawę, którą prowadziłem osobiście rozpatrywał Sąd Okręgowy w Opolu.

Sprawa dotyczyła emeryta wojskowego, który jako żołnierz służył ponad 25 lat od 1978 r. i z tego tytułu uzyskał maksymalną emeryturę wojskową w wysokości 75% podstawy wymiaru. Po skończonej służbie wojskowej podjął pracę zawodową i przez ponad 16 lat były za niego odprowadzane składki emerytalne. Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego wystąpił o wypłatę emerytury z powszechnego systemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mu emeryturę z systemu powszechnego jednocześnie zawieszając jej wypłatę. Emeryt złożył odwołanie do ww. Sądu.

Sukces kancelarii

Rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy odniósł się do stanowiska Sądu Najwyższego, który to dokonał interpretacji art. 95 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS na korzyść emerytów – przyjmując, że w razie braku możliwości skorzystania ze składek „cywilnych” emeryt powinien mieć prawo do pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Sąd ten podkreślił, że emeryci wojskowi, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r. nie mogą być nierówno traktowani w stosunku do mundurowych, którzy służbę zaczęli po 1 stycznia 1999 r. Młodsze roczniki po odejściu ze służby mogą bowiem wypracować drugą emeryturę z ZUS i pobierać oba świadczenia równolegle. Sąd Okręgowy w Opolu podzielił tę argumentację, dlatego w wyroku z 18.05.2021 r. zobowiązał ZUS do wypłaty odwołującemu się przyznanej emerytury z systemu powszechnego.

Ważne odwołanie

Powyższa sprawa pokazuje, dlaczego ważne jest odwołanie się od decyzji dotyczących wypłaty drugiego świadczenia do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym wypadku, pomimo ustalenia przez ZUS prawa do drugiej emerytury jej wypłata zostanie wstrzymana, a składki zewidencjonowane na subkoncie będące wynikiem wielu lat pracy przepadną.