201603.31

Poradnik 500+

Informacje ogólne o świadczeniu 500+

O przedmiotowe świadczenie może domagać się matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka). Jak wskazano powyżej, świadczenie będzie co do zasady przysługiwało na drugie i każde następne dziecko w rodzinie. Na pierwszego potomka będą wypłacane pieniądze jeżeli spełnione zostanie kryterium dochodowe rodziny, czyli – 800 zł na każdego jej członka, bądź 1200 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze nie będzie wypłacane jeśli dziecko zawrze związek małżeński, lub zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy itd.) Pieniądze nie będą należeć się także wtedy, gdy jednemu z rodziców przysługuje za granicą pomoc finansowa o podobnym charakterze co przedmiotowe świadczenie wychowawcze. Ważne jest, że nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania omawianego świadczenia aby rodzic, które się o nie stara miał zasądzone na dziecko alimenty. Natomiast do kryterium dochodowego brana jest pod uwagę kwota dochodu netto, a zatem pomniejszana już o należny podatek i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, albowiem brak meldunku nie wyklucza prawa do otrzymania świadczenia. Za przyjęcie wniosku odpowiadać będzie gmina, a konkretnie jednostka przez nią wskazana np. MOPS lub konkretny wydział urzędu gminy. W całym kraju będzie obowiązywał ten sam wzór wniosku, który można pobrać na stronie: www.mpips.gov.pl, bądź uzyskać bezpośrednio w jednostce zajmującej się wypłatą świadczenia.

Działania kontrolne gminy

Rozporządzenie nie przewiduje obowiązku kontroli w jaki sposób pieniądze ze świadczenia będą przez rodziców pożytkowane. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach gmina będzie mogła sprawdzić, czy wsparcie finansowe jest prawidłowo wykorzystywane przez rodziców. Będzie do tego służył wywiad środowiskowy, który będzie przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Jeżeli wywiad potwierdzi, że świadczenie jest marnotrawione i środki nie są przeznaczane zgodnie z ich celem, wsparcie będzie mogło zostać zastąpione pomocą w innej formie rzeczowej lub opłaceniem usług.

Ważne!

Istotne jest, że kwota otrzymywana w ramach świadczenia wychowawczego jest wolna od podatku i nie trzeba wykazywać jej w zeznaniu podatkowym. Podkreślenia wymaga także, że świadczenie nie będzie podlegać egzekucji sądowej, ani administracyjnej.

Wpis opublikowano w ramach współpracy z Kancelarią JHC Adwokaci s.c.