5

Dotyczy spraw obejmujących między innymi:

  • realizację transakcji, których przedmiotem są nieruchomości,
  • badanie stanu prawnego,
  • zawierania umów cywilnoprawnych,
  • projektowania i opiniowania umów sprzedaży i najmu nieruchomości,
  • negocjowania umów z deweloperami i bankami finansującymi,
  • pomoc prawna przy nabywaniu nieruchomości,
  • sprawy lokalowe,
  • sprawy dotyczące zwrotu majątku zabranego na podstawie dekretu Bieruta.