Długi małżonków po rozwodzie
202301.05

Długi małżonków po rozwodzie

Jeżeli na okres trwania małżeństwa nie zostanie zawarta intercyza, pomiędzy małżonkami obowiązuje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zobowiązania zaciągnięte podczas małżeństwa mąż i żona powinni spłacać solidarnie – wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczenia od każdego z nich, a spłata długu przez jednego zwalnia od odpowiedzialności drugiego…

Majątek małżonków i jego podział
201611.27

Majątek małżonków i jego podział

Od momentu wstąpienia w związek małżeński między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (jeżeli nie podpisano intercyzy), co oznacza, że co do zasady każda rzecz nabyta przez jednego z małżonków wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Do majątku wspólnego zaliczają się w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków…