201411.25

Budowa domu na gruncie należącym do małżonka

Gdy jeden z małżonków w wyniku spadkobrania lub darowizny otrzymuje działkę, wchodzi ona w skład jego majątku osobistego. Oznacza to, że nie jest ona objęta wspólnością majątkową i małżonek może swobodnie nią rozporządzać, gdyż działka stanowi jego własność. Jedynym wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, w której treść czynności prawnej wyraźnie wskazuje, że działka przekazywana jest obojgu małżonkom.

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego, wszystko, co zostało wzniesione na gruncie jest związane z jego właścicielem. Obejmuje to nieruchomości i wszelkie inne rzeczy (także rośliny) trwale związane z tą nieruchomością, niezależnie od tego z jakich środków i przez kogo zostało wybudowane. W przypadku pozostawania w związku małżeńskim powyższa zasada również obowiązuje. Tak więc jeżeli któryś z małżonków otrzyma działkę, która wchodzić będzie w skład jego majątku osobistego, po czym małżonkowie wspólnie wybudują na nim dom, to będzie on własnością tylko i wyłącznie tego z małżonków, który był właścicielem działki.

Jaka jest zatem sytuacja małżonka, który nie jest właścicielem dzialki? Jedyne, co mu przysługuje w trakcie trwania małżeństwa to uprawnienie do zamieszkiwania wspólnie z małżonkiem. Wynika to z zasady, wedle której jeśli jeden z małżonków ma prawo do mieszkania w danym lokalu, drugi z nich automatycznie także nabywa takie uprawnienie. Jeżeli jednak małżonek-niewłaściciel chciałby rekompensaty za nakłady poczynione na budowę, może skorzystać z jednej z dówch opcji. Po pierwsze, może żądać zwrotu połowy nakładów (lub ich wartości w innych przedmiotach) poczynionych na budowę zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Drugą możliwością jest roszczenie małżonka-niewłaściciela o przeniesienie na niego udziału w wybudowanej nieruchomości. Możliwe jest to jedynie w sytuacji, w której wartość wybudowanego domu jest znacząco większa niż wartość działki na której zosał postawiony.

Warto odnotować, że zgłoszenie powyższych żądań możliwe jest jedynie w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Podział dopuszczalny jest wyłącznie po zniesieniu wspólności majątkowej między małżonkami, czyli na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji, orzeczenia przez sąd o rozdzielności majątkowej lub na mocy umowy pomiędzy małżonkami.

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone. *