201602.27

Rozwód bez orzekania o winie stron

O rozwód może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między małżonkami nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia. Oznacza to, że sąd może rozwiązać małżeństwo poprzez wyrok rozwodowy w przypadku zerwania więzi fizycznej, psychicznej i gospodarczej między małżonkami.

Wydając i uzasadniając wyrok rozwodowy sąd dokonuje podsumowania przebiegu małżeństwa i przyczyny jego rozpadu. Może przy tym wskazać po czyjej stronie leży wina w rozpadzie małżeństwa albo orzec rozwód bez orzekania o winie. Wyróżniamy zatem następujące rodzaje orzeczeń rozwodowych:
1) rozwód bez orzekania o winie stron
2) rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron
3) rozwód z winy obu stron

Pomijając kwestie satysfakcji moralnej małżonka niewinnego, orzeczenie winy ma również określone skutki prawne. Wiąże się to nie tylko z różnicami w postępowaniu przes sądem, ale także w konsekwencjach dla współmałżonków w przyszłości. Z tego powodu przed wytoczeniem powództwa należy w pierwszej kolejności zastanowić się czy rozwód ma nastąpić z orzekaniem o winie którejś ze stron czy bez orzekania o winie. W niniejszym wpisię skupimy się na rozwodzie bez orzekania o winie.

W przypadku złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie strony sąd, jak nazwa wskazuje, nie orzeknie w wyroku rozwiązującym małżeństwo o tym, z winy którego z małżonków rozpadło się małżeństwo. Ten tryb postępowania jest najszybszy, ponieważ przed sądem nie trzeba przeprowadzać pełnego postępowania dowodowego. Postępowanie w praktyce ogranicza się do przesłuchania małżonków i najczęściej kończy się na jednej rozprawie. Dla porównania, postępowanie o rozwód z orzekaniem o winie stron wiąże się nie tylko z przesłuchaniem stron, ale także przeprowadzeniem dowodów z zeznań świadków, dokumentów, opinii biegłych, oględzin i innch, co wiąże się z faktem, że sprawa trwa długie miesiące.

Rozwód w tym trybie może zostać orzeczony jedynie w przypadku, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Jeżeli jedna ze stron wniesie o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a druga z orzeczeniem winy współmałżonka, sąd co do zasady może orzec jedynie z winy obu stron lub z winy jednego z małżonków.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego między małżonkami może wystąpić obowiązek alimentacyjny – tj. obowiązek regularnego świadczenia pieniężnego osoby zobowiązanej na rzecz osoby uprawnionej. W przypadku orzeczenia rozwidu z winy jednej ze stron, alimentów dochodzić może wyłącznie małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia. Natomiast w razie wyroku bez orzekania o winie lub z winą obu stron, alimentów może dochodzić każda ze stron. Alimentów może żądać uprawniony małżonek, gdy znajdzie się on w niedostatku, tj. gdy nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb – w zakresie odpowiadającym tym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jak wynika z powyższego, przeprowadzenie postępowania rozwodowego bez orzekania o winie stron jest bez wątpienia szybsze, jednakże wiąże się z ograniczoną możliwością dochodzenia od drugiego małżonka aliementów. Z tego względu przed podjęciem decyzji o sposobie przeprowadzenia rozwodu należy dokładnie zastanowić się nad obraniem właściwego trybu postępowania, a najlepiej dla pewności spytać o radę prawnika.

Andrzej Byrski

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone. *