201805.16

Przyjęcie i odrzucenie spadku

adwokat krapkowice, adwokaci krapkowicePrzyjęcie spadku jest to oświadczenie woli spadkobiercy, które może być złożone w formie ustnej lub pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie o przyjęciu, jak również o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub sądem. Spadek możemy przyjąć w całości, tj. bez ograniczania odpowiedzialności za długi, lub ograniczając tą odpowiedzialność – jest to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

W przypadku przyjęcia prostego (bez ograniczania odpowiedzialności za długi), spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkodawcy; to oznacza, że zobowiązania spadkodawcy mogą być zaspokajane również z majątku osobistego spadkobiercy. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcie spadku z odpowiedzialnością za długi, ale tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Natomiast przy odrzuceniu spadku spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Osobami uprawnionymi do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz oświadczenia o odrzuceniu spadku są spadkobiercy ustawowi, testamentowi oraz transmitariusz – jest to spadkobierca zmarłego spadkobiercy, który zmarł przed złożeniem przez niego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Należy pamiętać, że złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku nie można odwołać.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to sześć miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swego powołania – w praktyce jest to z reguły dzień śmierci spadkodawcy lub dzień, w którym zapoznaliśmy się z treścią testamentu.

W przypadku, gdy w terminie sześciu miesięcy spadkodawca nie złoży żadnego oświadczenia, stosowane są – w zależności od momentu zdarzenia – dwie procedury. Związane jest to z nowelizacją Kodeksu cywilnego z dnia 20 marca 2015 r. W związku z tą zmianą do spadków, otwartych przed dniem 18 październikaadwokat krapkowice, adwokaci krapkowice 2015 r. stosuje się przepisy obowiązujące poprzednio, tj. jeżeli nie złożymy stosownego oświadczenia w terminie sześciu miesięcy to oznacza, że przyjmujemy spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Przy spadkach otwartych po 18 października 2015 r. stosuje się nowe przepisy, wg których niezłożenie oświadczenia oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia jest terminem, który nie podlega przywróceniu. Jednak kodeks cywilny wprowadza wyjątki od tej zasady. W wyjątkowych sytuacjach – jeżeli oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby – można uchylić się od skutków prawnych tego oświadczenia, jak również braku takiego oświadczenia. Należy jednak podkreślić, że błąd musi być usprawiedliwiony. To znaczy, że w przypadku, kiedy nie złożyliśmy oświadczenia w terminie sześciu miesięcy, ale dołożyliśmy należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkodawcy, to jest możliwość uchylenia się od prawnych skutków niezachowania tego terminu. Wymaga to jednak wykazania, że spadkobierca ze względu na pewne okoliczności, nie miał możliwości dowiedzenia się o zobowiązaniach zaciąganych przez spadkodawcę. Należy pamiętać, że oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku musi być złożone w ciągu roku od momentu wykrycia błędu i jest zatwierdzane przez sąd na rozprawie na wniosek osoby, która chce uchylić się od skutków nie złożenia tego oświadczenia.

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone. *