202102.24

Emerytury mundurowe – kto może starać się o wypłatę dwóch emerytur jednocześnie?

Dotychczasowa praktyka ZUS

Zgodnie z obecnym stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdemu emerytowi, który po ustaleniu prawa do emerytury mundurowej rozpoczął pracę cywilną i opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, przysługuje wyłącznie jedna emerytura – wyższa lub wybrana przez zainteresowanego. Organ rentowy nie przyjmował możliwości pobierania dwóch emerytur równocześnie pomimo licznych przypadków zgromadzenia przez emeryta niebagatelnie wysokich kwot na subkontach ZUS, wynoszących często po kilkaset tysięcy złotych. Rozwiązanie takie było co do zasady dla emerytów niezwykle niekorzystne, ponieważ przy wypłacie emerytury wojskowej, środki zgromadzone na subkontach nie mogły być w jakikolwiek sposób wykorzystane. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, w której dotychczas pobierana emerytura wojskowa nie była równa maksymalnej (75 % podstawy wymiaru), przez co lata składkowe w ZUS podwyższały jej wysokość – jednak nie bardziej, niż do 75 % podstawy wymiaru. W razie przekroczenia wspomnianego progu maksymalnego zgromadzone “cywilne” składki przepadały.

Zmiana wykładni przepisów przez Sąd Najwyższy

W ostatnim czasie do Sądu Najwyższego trafiła sprawa jednego z emerytów wojskowych niezgadzających się z przyjętą przez ZUS niekorzystną wykładnią przepisów. W odwołaniu od wydanej w swojej sprawie decyzji organu rentowego zarzucił on naruszenie szeregu przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jak również podniósł określoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadę równości. Sąd Najwyższy przychylił się do zarzutów odwołującego i wydał rozstrzygnięcie zgodnie z którym nakazano ZUS wypłacić emerytowi emeryturę „cywilną”, niezależnie od pobieranej przez niego emerytury „wojskowej”.

Skutki wyroku

Zgodnie z obowiązującym prawem wyrok Sądu Najwyższego jest wiążący wyłącznie dla sądów orzekających przed nim w określonej, pojedynczej sprawie. Nie zmienia to jednak faktu, że orzeczenie to stanowi precedens, który niewątpliwie wpłynie na wykładnię prawa przez sądy rozpoznające odwołania emerytów „mundurowych” złożone w celu uzyskiwania wypłaty drugiej emerytury. Warto jednak odnotować, że do dnia dzisiejszego ZUS w dalszym ciągu zawiesza wypłaty „cywilnych” emerytur.

Co zrobić w przypadku chęci uzyskania dwóch emerytur

Każdy zainteresowany ma możliwość złożenia odwołania do sądu, powołując się na nową, korzystną dla siebie wykładnie przepisów emerytalnych, co powinno skutkować zobowiązaniem ZUS do wypłaty drugiej emerytury. Możliwość także mają żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej. Odwołanie od decyzji ZUS składa się do właściwego Sądu Okręgowego za pośrednictwem organu rentowego w terminie 30 dni od daty odbioru decyzji przyznającej prawo do emerytury lub odmawiającej wypłaty świadczenia. Co istotne, możliwość złożenia wniosku o wypłatę drugiej emerytury mają także osoby, które nie złożyły odwołania w terminie i pobierają jedno świadczenie od dłuższego czasu.

Czytelniku, jeżeli chciałbyś otrzymać szczegółową poradę dotyczącą odwołania się od decyzji ZUS w celu uzyskania drugiej emerytury lub potrzebujesz wsparcia przy napisaniu odwołania do sądu, skontaktuj się z Kancelarią osobiście lub telefonicznie i opisz swoją sytuację – z pewnością otrzymasz satysfakcjonującą Cię odpowiedź.

Adwokat Andrzej Byrski

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie będzie upubliczniony. Wymagane pola są zaznaczone. *